verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Solora BV

1. Behalve uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke overeenkomst zijn al onze offertes/aanbiedingen, (order)bevestigingen, prestaties, diensten, leveringen, overige rechtshandelingen, en alle door ons gesloten overeenkomsten met kopers, afnemers of opdrachtgevers onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door ons schriftelijk is aanvaard.

2. Onze offertes/aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend, tenzij in de aanbieding schriftelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover de overeenkomst door ons schriftelijk is aanvaard dan wel, indien eerder, door ons is gestart met de uitvoering van die overeenkomst. Een reactie of aanvaarding van de wederpartij die op enige wijze afwijkt van ons aanbod geldt als een nieuw aanbod van de wederpartij

3. Wijzigingen of aanvullingen van een overeenkomst zijn alleen van kracht indien partijen deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk hebben vastgelegd, met dien verstande dat wij gerechtigd zijn deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en dat de wederpartij zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord verklaart.

4. Leveringstermijnen gelden slechts voor zover door ons schriftelijk aangegeven of schriftelijk aanvaard. Geldende leveringstermijnen zijn in alle gevallen enkel indicatief en zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van enige leveringstermijn zijn wij pas in verzuim na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van de wederpartij, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven en wij vervolgens binnen die redelijke termijn niet presteren.

5. De wederpartij draagt het volledige risico van de betreffende zaak/prestatie vanaf de levering. Levering vindt plaats op basis van de ICC Incoterms 2020 zoals aangegeven in de offerte/aanbieding, orderbevestiging of overeenkomst, bij gebreke waarvan de ICC Incoterm Ex Works (EXW) – ons magazijn – geldt.

6. Tenzij schriftelijk anders door ons aangegeven/aanvaard, zijn alle geldende prijzen (i) netto contant, zonder korting, en in euro, (ii) exclusief verpakking, BTW, kosten, invoerrechten, toeslagen, heffingen, belastingen en vrachtkosten, en (iii) op basis van de ICC Incoterm 2020 zoals aangegeven in de offerte/aanbieding, orderbevestiging of overeenkomst, bij gebreke waarvan de ICC Incoterm Ex Works (EXW) geldt.

7. Indien na het sluiten van een overeenkomst een verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij, met dien verstande dat een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van drie maanden na het aangaan van de overeenkomst de wederpartij het recht geeft om de overeenkomst binnen vijf dagen na kennisneming van de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

8. Het door ons geleverde dient enkel te voldoen aan de wettelijke voorschriften en de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties gedurende de door ons aangegeven levensduur/garantietermijn, of bij gebreke daarvan, gedurende twaalf maanden na levering. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of strijdig met dwingendrechtelijke regels, vormt deze bepaling de enige garantie die wij aan de wederpartij verstrekken, en geldt deze bepaling ter vervanging van enige regelgeving omtrent conformiteit, ook voor de periode nadat de garantietermijn is verstreken.

9. In geval van een gerechtvaardigde (garantie)claim van de wederpartij met betrekking tot het geleverde, zullen wij, uitsluitend naar onze keuze, binnen een redelijke termijn ofwel het geleverde vervangen, ofwel een creditnota sturen. De wederpartij doet afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die zij in dit verband op ons heeft of kan verkrijgen.

10. De wederpartij is verplicht ons schriftelijk in kennis te stellen van enige klacht met betrekking tot het geleverde, waarbij in ieder geval het geleverde en de aard van de tekortkoming(en) duidelijk dienen te worden vermeld. Met betrekking tot zichtbare tekortkomingen en/of ontbrekende hoeveelheden, dient de wederpartij binnen twee werkdagen na levering schriftelijk een klacht te hebben ingediend bij ons.

Met betrekking tot klachten omtrent een door ons gefactureerd bedrag dient de wederpartij binnen twee werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk een klacht te hebben ingediend bij ons. Met betrekking tot alle andere klachten dient de wederpartij binnen twee werkdagen na de datum waarop de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk een klacht te hebben ingediend bij ons. Indien de wederpartij niet tijdig en correct klaagt bij ons, leidt dit tot het verloren gaan van iedere aanspraak of vordering van de wederpartij jegens ons in dit opzicht.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of strijdig met dwingendrechtelijke regels, geldt deze bepaling ter vervanging van enige regelgeving omtrent de klachtplicht van de wederpartij.

11. Onze aansprakelijkheid jegens de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat wij onder onze verzekering(en) ontvangen met betrekking tot de schade waarvoor wij door de wederpartij aansprakelijk zijn gesteld. Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de geldende garantieregeling. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige bijzondere, gevolg-, indirecte, strafrechtelijke of incidentele schade, waaronder begrepen alle schade die niet de schade aan het geleverde zelf betreft, zoals schade aan andere zaken, schade aan afnemers van de wederpartij, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verhoging van operationele kosten, verlies van klanten en verminderde goodwill, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, en ongeacht of de schade op enige wijze voorzienbaar was. Deze bepaling omtrent aansprakelijkheid blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze bedrijfsleiding.

12. De wederpartij is verplicht tot betaling van onze facturen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening, tenzij schriftelijk anders door ons aangegeven of met de wederpartij overeengekomen. Wij kunnen ervoor kiezen om de wederpartij een nadere betalingstermijn te stellen en/of een aanmaning te sturen. Tenzij uitdrukkelijk anders door ons aangegeven, is de wederpartij echter direct in verzuim vanaf het moment dat hij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Bij verzuim worden al onze vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar en is de wederpartij over de verschuldigde hoofdsom een rente van 12,5% per jaar verschuldigd.

13. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die wij redelijkerwijs hebben gemaakt in het kader van enige rechtsmaatregel en/of juridische procedure tegen de wederpartij, als eisende of verwerende partij, zullen door de wederpartij worden gedragen. De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld aan de hand van de door ons daadwerkelijk gemaakte kosten met betrekking tot de procedure, ook als dit de vastgestelde proceskosten overschrijdt.

14. Indien sprake is van een duurovereenkomst waarbij partijen geen einddatum zijn overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die (stilzwijgend) door partijen is voortgezet, wordt geacht te zijn omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zonder opgave van redenen, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, en is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden. Indien de overeenkomst een duur heeft voor bepaalde tijd, is de wederpartij nimmer gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Naast enige andere wettelijke of contractuele beëindigings- of opschortingsrechten, hebben wij het recht iedere overeenkomst volledig of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechter, en behoudens onze andere rechten zoals nakoming en/of schadevergoeding, indien de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend, het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken, het bedrijf van de wederpartij is gesloten of geliquideerd, schuldeisers van de wederpartij een regeling is aangeboden, beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van de wederpartij, of de onderneming van de wederpartij of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde. Indien één van de bovengenoemde omstandigheden zich voordoet, worden al onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, zonder enige (vergoedings)verplichting jegens de wederpartij, en zullen wij het recht hebben alle geleverde zaken terug te halen. De wederpartij zal hieraan volledige medewerking verlenen. Niettegenstaande de rechten bepaald in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, doet de wederpartij hierbij, voor zover dit niet strijdig is met dwingend recht, afstand van het recht om enige bestelling te annuleren en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen, of anderszins te beëindigen of te wijzigen.

15. Zolang de wederpartij niet alle aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, blijven alle door ons aan de wederpartij geleverde zaken ons eigendom. Het gebruiken, bewerken, verwerken, vervreemden, bezwaren, belasten of leveren van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is volledig voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij wij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben verleend. De wederpartij zal alle door ons geleverde zaken op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te allen tijde te identificeren zijn als zaken geleverd door ons onder eigendomsvoorbehoud, totdat het eigendomsvoorbehoud niet meer van toepassing is. De wederpartij zal de zaken tevens deugdelijk verzekeren tegen gebruikelijke risico’s. De zaken kunnen door ons direct worden teruggevorderd wanneer de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of als wij redenen hebben om aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

16. Overmacht wordt geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat wij de overeenkomst of een deel ervan uitvoeren of die het voor ons onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten onze redelijke controle, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: brand, overstroming, storingen, molest, stakingen, arbeidsonrust, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen in de breedste zin, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen, en vertragingen of tekortkomingen van onze toeleveranciers. In het geval van overmacht worden onze verplichtingen jegens de wederpartij opgeschort voor de duur van de betreffende omstandigheid/omstandigheden. Indien deze periode langer dan negentig dagen duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder verplichting om schadevergoeding te betalen. Indien wij voor het ontstaan van de overmachtssituatie onze verplichtingen al gedeeltelijk hebben vervuld, zijn wij gerechtigd het al geleverde deel te factureren, en zal de wederpartij de factuur betalen alsof er sprake is van een gescheiden overeenkomst.

17. Alle (i) offertes/aanbiedingen, orders en (order)bevestigingen, (ii) overeenkomsten, (iii) deze algemene voorwaarden, en (iv) alle daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten of rechtshandelingen, worden, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, beheerst door het recht van het land waarbinnen onze statutaire zetel ligt.

18. Alle geschillen die verband houden of voortvloeien uit (i) – (iv) hierboven zullen, behoudens die geschillen ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen onze statutaire zetel ligt, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, met dien verstande dat wij ook eenzijdig gerechtigd zijn om alle bovengenoemde geschillen te laten berechten door de rechtbank die bevoegd zou zijn op basis van de vestigingsplaats van de wederpartij.